Droga spółki do wejścia na giełdę

Droga spółki do wejścia na giełdę

11 marca, 2019 Wyłączono przez Paweł

Polskie prawo jednoznacznie określa, że emitentem papierów wartościowych mogą być jedynie podmioty w formie spółki akcyjnej. Odpowiednia forma prawna to jednak dopiero początek drogi do wejścia na Giełdę Papierów Wartościowych.

Przygotowanie i przeprowadzenie procesu wejścia na giełdę

Spółki, które chcą wejść na giełdę, muszą się odpowiednio przygotować do tego procesu. Przede wszystkim, właściciele firmy nie mającej formy spółki akcyjnej muszą ją w nią przekształcić lub zawiązać nową spółkę akcyjną i wnieść do niej majątek przedsiębiorstwa. Za podjęcie decyzji o wejściu na giełdę odpowiedzialne jest Walne Zgromadzenie, które na drodze uchwały decyduje o ubieganiu się o dopuszczenie akcji do obrotu na regulowanym rynku. Następnie, przy współpracy z biegłym rewidentem i firmą inwestycyjną, spółka sporządza prospekt emisyjny, który musi zatwierdzić KNF. Tak przygotowaną ofertę można wprowadzić na giełdę, przeprowadzając proces plasowania oferty publicznej.

Debiut i funkcjonowanie spółki na GWP

Giełda rządzi się ściśle określonymi prawami, a spółka chcąca na niej zaistnieć musi się do tych zasad stosować. Debiut na giełdzie następuje więc po spełnieniu wszystkich obowiązków określonych w Ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej. Dalsze funkcjonowanie na giełdzie regulują akty prawne uchwalane na szczeblu unijnym oraz akty krajowe, stanowiące implementacje przepisów unijnych. Polska giełda, a w szczególności uczestniczące w niej spółki, działają pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego.